Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Osta Targalt OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg aeg on 7 (seitse) aastat.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 (seitse) aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil in**@al*******.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.alldesign.ee kaudu.


ENGLISH VERSION

1. General provisions

1.1. This privacy policy regulates the principles of collection, processing, and storage of personal data. Personal data is processed and stored by Osta Targalt OÜ on the servers of Elkdata OÜ, who are the controllers of the personal data (hereinafter the controller).

1.2. For the purposes of this privacy policy, a data subject means the customer or another natural person whose personal data is processed by the controller.

1.3. For the purposes of this privacy policy, a customer means anyone who purchases goods or services on the controller’s website.

1.4. The controller observes the principles relating to personal data processing provided by legislation and, among other things, processes personal data in a lawful, fair, and secure manner. The controller is able to declare that personal data has been processed in accordance with the provisions of the legislation.

2. Collection, processing, and storage of personal data

2.1. The personal data collected, processed, and stored by the controller has been collected electronically, mainly via alldesign.ee and its e-mails. 

2.2. By sharing their personal data, the data subject grants the controller the right to collect, arrange, use and administer, for the purpose defined in the privacy policy, the personal data that the data subject shares with the controller either directly or indirectly when purchasing goods or services on the website.

2.3. The data subject is liable for the accuracy, correctness, and integrity of the data submitted by them. The submission of knowingly false data is regarded as a breach of the privacy policy. The data subject is required to immediately notify the controller of any changes in the data submitted.

2.4. The controller is not liable for any damage or loss caused to the data subject or a third party as a result of the submission of false data by the data subject.

3. Processing of personal data of customers

3.1. The controller may process the following personal data of the data subject:

3.1.1. Given name and surname;

3.1.2. Date of birth;

3.1.3. Telephone number;

3.1.4. E-mail address;

3.1.5. Delivery address;

3.1.6. Bank account number;

3.1.7. Payment card details;

3.2. In addition to the foregoing, the controller has the right to collect data about the customer that are available in public registers.

3.3. The legal basis for the processing of personal data points (a), (b), (c) and (f) of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation:

(a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

(b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

(c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;

(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

3.4. Processing of personal data according to the purpose of processing:

3.4.1. Purpose of processing – security and safety

The maximum period of storage of personal data – according to the terms specified by law

3.4.2. Purpose of processing – the processing of orders
Maximum period of storage of personal data is 7 (seven) years.

3.4.3. Purpose of processing – ensuring the functioning of online store services
Maximum period of storage of personal data is 7 (seven) years.

3.4.4. Purpose of processing – customer management
Maximum period of storage of personal data is 7 (seven) years.

3.4.5. Purpose of processing – financial activities, accounting
Maximum period of storage of personal data – according to the terms specified by law

3.4.6. Purpose of processing – marketing

Maximum period of storage of personal data is 7 (seven) years.


3.5. The controller has the right to share personal data of customers with third parties such as processors, accountants, transport and courier companies, companies providing transfer services. The controller is in charge of the processing of personal data. The controller transmits the personal data necessary for making payments to the processor, Maksekeskus AS.

3.6. The controller processes and stores personal data of the data subject implementing the organizational and technical measures to ensure that the personal data is protected against any accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, and any other unlawful processing.

3.7. The controller stores the data of the data subjects depending on the purpose of processing, but no longer than for 7 (seven) years.

4. Rights of the data subject

4.1. The data subject has the right to gain access to and examine their personal data.

4.2. The data subject has the right to obtain information on the processing of their personal data.

4.3. The data subject has the right to modify or rectify inaccurate data.

4.4. If the controller processes personal data of the data subject based on the consent granted by the latter, the data subject has the right to withdraw their consent at any time.

4.5. To exercise their rights, the data subject can contact the customer support of the online store at in**@al*******.ee.

4.6. To protect their rights, the data subject can file a complaint with the Data Protection Inspectorate.

5. Final provisions

5.1. These data protection terms and conditions have been prepared in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Personal Data Protection Act of the Republic of Estonia and legislation of the Republic of Estonia and the European Union.

5.2. The controller has the right to amend the data protection terms and conditions in part or in full, notifying the data subjects of the amendments via www.alldesign.ee.

Scroll to Top