Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Osta Targalt OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klientide privaatsuspoliitika tähenduses igal, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja seaduste kohaselt andmete töötlemise põhimõtted, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktidele.

2. Isiku kogumine, töötlemine ja andmete säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt veebisaidilt kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on teiste andmetöötlejate viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi lisa;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 pd a), b), c) ja f):

a) andmesjekt on andnud võimalustub oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine vajalike ja messubjektide osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele avaldatavate meetmete võtmiseks vastavalt jamesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötlemisega seotud kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete käsitlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemisele:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg aeg on 7 (seitse) aastat.

3.5. Andmetöötlejal on õigusabi isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikke isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendatakse isikuandmete andmetöötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 (seitse) aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nende tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni teema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjektiavalduse alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil in**@al*******.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad ja meedikud on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsilise isiku kaitse isikuandmete töötlemisel ja andmete vaba liikumise direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitse tingimused osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.alldesign.ee kaudu.


INGLISE VERSIOON

1. Üldsätted

1.1. See privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid töötleb ja säilitab Osta Targalt OÜ Elkdata OÜ serverites, kes on isikuandmete vastutavad töötlejad (edaspidi vastutav töötleja).

1.2. Andmesubjekt käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

1.3. Selle privaatsuspoliitika tähenduses on klient igaüht, kes ostab kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning muuhulgas töötleb isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja turvalisel viisil. Vastutav töötleja saab kinnitada, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Vastutava töötleja poolt kogutud, töödeldud ja säilitatud isikuandmeid on kogutud elektrooniliselt, peamiselt alldesign.ee ja selle e-kirjade kaudu. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt kauba ostmisel kas otseselt või kaudselt vastutava töötlejaga jagab. või teenuseid veebisaidil.

2.3. Andmesubjekt vastutab enda esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja terviklikkuse eest. Teadvalt valeandmete esitamist käsitletakse privaatsuspoliitika rikkumisena. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud andmete muutumisest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandale isikule andmesubjekti poolt valeandmete esitamise tõttu tekitatud kahjude või kahjude eest.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Saaja aadress;

3.1.6. Pangakonto number;

3.1.7. Maksekaardi andmed;

3.2. Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pooleks andmesubjekt on, või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on ülimuslikud andmesubjekti huvidest või põhiõigustest ja -vabadustest, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuste töötlemine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – veebipoe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 7 (seitse) aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turustamine

Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 7 (seitse) aastat.


3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega nagu töötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerfirmad, ülekandeteenust osutavad ettevõtted. Isikuandmete töötlemise eest vastutab vastutav töötleja. Vastutav töötleja edastab maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed töötleja Maksekeskus AS-le.

3.6. Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid, rakendades organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 (seitse) aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid muuta või parandada.

4.4. Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid viimase antud nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5. To exercise their rights, the data subject can contact the customer support of the online store at in**@al*******.ee.

4.6. Oma õiguste kaitseks saab andmesubjekt esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (andmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadus ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades muudatustest andmesubjekte läbi www.alldesign.ee.

Scroll to Top